Algemene Voorwaarden
Boeking Groepsreizen

 

1. Toepassingsgebied

(1) Deze Algemene Voorwaarden (AV) regelen de contractuele relatie tussen ons, de

Marketing Gesellschaft Mönchengladbach mbH, Voltastraße 2, 41061 Mönchengladbach,

en u als klant in verband met de boeking van groepsreizen in Mönchengladbach. Deze AV zijn niet van toepassing op het boeken van losse tickets voor onze stadsrondleidingen in Mönchengladbach. Deze losse tickets worden geboekt via het ticketportaal van click around GmbH onder het domein “ticket-regional.de”. In dit verband zijn uitsluitend de Algemene Voorwaarden van click around GmbH van toepassing, die kunnen worden geraadpleegd op https://www.ticket-regional.de/agb.php.

(2) Indien u uw eigen algemene voorwaarden in het contract wenst op te nemen, die in tegenspraak zijn met onze AV, stemmen wij niet in met de geldigheid ervan.

(3) Individuele overeenkomsten tussen ons en u in individuele gevallen (inclusief aanvullende overeenkomsten, aanvullingen en wijzigingen) hebben in alle gevallen voorrang op deze AV. Behoudens tegenbewijs is voor de inhoud van dergelijke overeenkomsten een schriftelijke overeenkomst of een schriftelijke bevestiging door ons beslissend.

(4) Wettelijk relevante verklaringen en kennisgevingen met betrekking tot de overeenkomst (bv. vaststelling van termijnen of herroepingsverklaringen) moeten schriftelijk worden gedaan, d.w.z. in geschreven of tekstvorm (bv. brief, e-mail, fax). Wettelijke vormvereisten en verdere bewijsvoering, met name in geval van twijfel aan de legitimiteit van de aangever, blijven onverlet.

(5) Verwijzingen naar de toepasselijkheid van wettelijke bepalingen hebben slechts een verduidelijkende betekenis. Ook zonder een dergelijke verduidelijking zijn derhalve de wettelijke bepalingen van toepassing, tenzij deze in deze AV rechtstreeks worden gewijzigd of uitdrukkelijk worden uitgesloten.

 

2. Sluiting van het contract

(1) Het aanvragen of boeken van groepsreizen dient uitsluitend te geschieden via ons reserveringsportaal op www.deinmg.de/project/stadttouren-in-mg/. In uitzonderlijke gevallen, gelieve uw vraag te sturen naar: Marketing Gesellschaft Mönchengladbach mbH; Tourist-Information, Voltastr. 2, 41061 Mönchengladbach, Fax: 02161 25 52439, E-Mail: andreas.henke@mgmg.de.

(2) Een juridisch bindend contract tussen ons en u via ons boekingsportaal komt tot stand via de volgende stappen:

(a) De presentatie van de groepsreizen op ons reserveringsportaal vormt geen juridisch bindend aanbod, maar een uitnodiging tot het doen van een boeking.

(b) Nadat u de gewenste groepsreis op ons reserveringsportaal hebt opgeroepen, klikt u op de knop “Aanvraag indienen”. In het venster dat dan verschijnt, voert u de daar gevraagde gegevens voor de gewenste rondleiding in (datum, tijd, aantal personen, enz.), evenals uw klantgegevens. Door deze Algemene Voorwaarden te bevestigen en op de knop “Aanvraag verzenden” te klikken, stuurt u ons de overeenkomstige aanvraag. Met uw aanvraag doet u ons een juridisch bindend aanbod tot het sluiten van een dienstverleningsovereenkomst op basis van de dienstbeschrijving van de betreffende rondreis, de in de dienstbeschrijving vermelde vergoeding en deze contractuele voorwaarden. U ontvangt dan onmiddellijk een automatische ontvangstbevestiging van ons met betrekking tot uw boekingsaanvraag. De automatische ontvangstbevestiging bewijst alleen dat wij uw reservering hebben ontvangen. Het houdt geen aanvaarding van uw aanbod in. Wij zullen uw verzoek binnen 48 uur behandelen.

(c) Indien de gewenste rondreis beschikbaar is, aanvaarden wij uw aanbod door u een overeenkomstige boekingsbevestiging per e-mail te sturen. Dit vormt een juridisch bindend contract.

(d) Indien de gewenste rondreis niet beschikbaar is, sturen wij u per e-mail een alternatief voorstel. Dit betekent juridisch gezien een afwijzing van uw aanbod en tegelijkertijd de indiening van een nieuw juridisch bindend aanbod, dat u kunt aanvaarden of verwerpen door ons daarvan in kennis te stellen.

 

3. Opslag van de contracttekst en contracttaal

(1) U ontvangt de tekst van het contract in de vorm van onze boekingsbevestiging, waarin de essentiële bestelgegevens staan vermeld. Bovendien slaan wij de tekst van het contract op, maar maken wij die niet toegankelijk op het internet.

(2) De contracttaal is Duits.

 

4. Betalingsvoorwaarden

(1) De overeengekomen totaalprijs is betaalbaar uiterlijk 10 dagen na ontvangst van de factuur voor de geboekte reis.

(2) Contractsluitingen binnen twee weken voor de datum van de tour verplichten u tot onmiddellijke betaling van de totale prijs.

(3) Bij niet of niet tijdige betaling hebben wij het recht ons terug te trekken uit het contract of gebruik te maken van ons recht om de uitvoering te weigeren, d.w.z. dat de groepsreis zonder overeenkomstige betaling niet zal plaatsvinden.

(4) Indien de groepsreis entreegelden voor bepaalde gebouwen of musea omvat, zijn deze niet in de totaalprijs inbegrepen. Deze moeten door u apart ter plaatse contant worden betaald aan de kassa van het betreffende gebouw of museum. De algemene ticketprijzen die daar op dat moment gelden, zijn van toepassing.

 

5. Recht van annulering

(1) Het wettelijke herroepingsrecht is volgens § 312g lid 2 nr. 9 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek) niet van toepassing op het onderhavige contract, aangezien de rondleidingen diensten in het kader van vrijetijdsbesteding zijn, voor de verstrekking waarvan een bepaalde datum of een bepaalde periode is voorzien. Wij verlenen u echter vrijwillig het contractuele recht om de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen (annulering) onder de volgende voorwaarden: De annulering moet door u schriftelijk worden ingediend bij Marketing Gesellschaft Mönchengladbach mbH; Tourist-Information, Voltastr. 2, 41061 Mönchengladbach, Fax: 02161 25 52439 of e-mail: andreas.henke@mgmg.de. moeten worden gericht aan de Toeristen-informatie. De annulering is voor u kosteloos (d.w.z. indien reeds gemaakt, ontvangt u de volledige aanbetaling voor de tour terug) indien de voornoemde annuleringsmelding tenminste 72 uur voor aanvang van de geboekte tour door ons is ontvangen. Bij annulering later, maar tot 24 uur voor aanvang van de geboekte tour, dient u 50% van de overeengekomen tourprijs aan ons te betalen. Annulering later dan 24 uur voor aanvang van de geboekte tour is niet mogelijk.

b) De overeengekomen prijs moet door u zonder aftrek worden betaald indien de deelnemers niet komen opdagen voor de geboekte rondleiding of indien de rondleiding wordt geannuleerd wegens het verstrijken van de wachttijd van de rondleider (zie art. 8, lid 1).

 

6. Aantal deelnemers/taal

(1) Tenzij anders overeengekomen, zorgen wij voor één gids per groep. Tenzij anders vermeld in de beschrijving van de dienst, is het aantal deelnemers beperkt tot een maximum van 25 personen of één schoolklas per gids. Voor grotere groepen moeten extra gidsen worden geboekt.

(2) Tenzij anders overeengekomen, zal de groepsreis in het Duits verlopen.

 

7. Wijzigingen in de diensten

Wijzigingen of afwijkingen van de overeengekomen inhoud van de boeking (bijv. wijziging van de route of wijziging van de datum) zijn toegestaan, mits deze voor u redelijk zijn, rekening houdend met onze belangen. Wijzigingen of afwijkingen zijn redelijk, in het bijzonder als ze niet substantieel zijn en geen significante invloed hebben op het algemene karakter van de geboekte tour of als ze te wijten zijn aan externe omstandigheden waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn (bv. slecht weer, wegafsluitingen; sluiting van musea, kortstondige ziekte van de reisleider, enz.) Wij zijn verplicht u onmiddellijk op de hoogte te brengen van eventuele wijzigingen of afwijkingen in de dienstverlening. Indien de wijzigingen of afwijkingen niet redelijk zijn voor u, rekening houdend met onze belangen, hebt u het recht om het contract te herroepen.

 

8. De verplichting van de klant om mee te werken / instructies voor deelname

(1) U bent verplicht om op tijd op de afgesproken ontmoetingsplaats te zijn. Mocht u toch te laat komen, dan moet de reisleiding hiervan tijdig per mobiele telefoon op de hoogte worden gebracht (het nummer staat vermeld op de orderbevestiging). In geval van laattijdige aankomst bestaat er geen recht op volledige dienstverlening. De wachttijd van de gids is 30 minuten. Indien de groep tot 30 minuten later aankomt dan afgesproken, zal de rondleiding worden ingekort naargelang de vertraging of zullen extra kosten van 40 euro worden aangerekend. Als de tour meer dan 30 minuten te laat is zonder voorafgaand contact, heeft u geen recht meer op de tour.

(2) Tenzij anders overeengekomen, zijn het ontmoetingspunt en het begin van de rondleiding bij de busbaan van de Geroweiher parkeerplaats “Treffpunkt-Stadt-Touren” bord. Uitzonderingen:

Het nieuwe gezicht van de oude stad – After-Work Cultuur & Culinair, Start: Restaurant Alge, Waldhausener Str. 86A
Stadsrondrit: Mönchengladbach met de fiets verkennen, start: Rheydt fietsstation, bij Rheydt centraal station
Borussia Tour, start: BORUSSIA-PARK, parkeerplaats P12 bij de trainingsvelden
Wickrath kasteel verhalen: Een barokke parkwandeling, start: kasteelpark
Wickrath, brug bij de parkeerplaats, bord Park Tours.
Rheydt – verborgen schoonheden van geschiedenis en architectuur, start: voor de Ratskeller bij het stadhuis van Rheydt
Kleurrijke en Botanische Tuin: Geheimen van een Park, Start: Kleurrijke Tuin, bij de volière onder de ginkgoboom
TextilRoute – met de fiets, start tour Mönchengladbach: fietsstation Mönchengladbach,
Sculpturenmijl 2.0 – Kleurrijke Tuin, start: bij de ingang van de Kaiser-Friedrich-Halle

(3) Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u geschikte kleding en schoeisel voor de tour draagt.

(4) Rolstoelgebruikers, personen met kinderwagens of met een rollator zijn toegestaan op voorwaardelijke basis na overleg en voorafgaande inspectie.

(5) Honden mogen na voorafgaand overleg en onderzoek worden meegenomen op de tocht.

 

9. Aansprakelijkheid

(1) Wij zijn onbeperkt aansprakelijk voor opzet en grove nalatigheid alsmede volgens de productaansprakelijkheidswet. Wij zijn aansprakelijk voor lichte nalatigheid in geval van schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam en gezondheid van personen.

(2) Voor het overige geldt de volgende beperkte aansprakelijkheid: Bij lichte nalatigheid zijn wij alleen aansprakelijk bij schending van een wezenlijke contractuele verplichting, waarvan de vervulling een voorwaarde is voor de goede uitvoering van het contract en op de naleving waarvan u regelmatig mag vertrouwen. De aansprakelijkheid voor lichte nalatigheid is in bedrag beperkt tot de schade die op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst voorzienbaar was en waarvan het ontstaan typisch te verwachten was. Deze beperking van de aansprakelijkheid geldt ook ten gunste van onze plaatsvervangende agenten.

 

10. Compensatie en recht van retentie

(1) U heeft enkel recht op schuldvergelijking indien uw tegenvordering rechtsgeldig is vastgesteld, door ons niet wordt betwist of erkend of in een nauwe synallagmatische relatie tot onze vordering staat.

(2) U kunt alleen een retentierecht uitoefenen indien uw tegenvordering op dezelfde contractuele relatie berust.

 

11. Slotbepalingen

(1) De bevoegde rechtbank is Mönchengladbach indien u een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds bent.

(2) Uitsluitend het Duitse recht is van toepassing, met uitsluiting van de bepalingen van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG, “VN Koopverdrag”).

(3) Wij zijn niet bereid en niet verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.